ADALET ARAYIŞINIZDA YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Yeni Borçlar Kanununda İbra Sözleşmeleri

01.07.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan Yeni Borçlar Kanunu’nun 420’nci maddesindeki

düzenlemede, işçi ve işveren ilişkileri açısından önem arzeden ibra sözleşmelerine dair bazı kurallara yer

verilmiştir. Sözkonusu koşulları içermeyen ibra sözleşmeleri kesin olarak hükümsüzdür.

Bu düzenlemeye göre,

İbra sözleşmesinin yazılı olması,

İbra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi,

İbra sözleşmesinin, asıl sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir ay sonra yapılmış

olması,

Hak edilmiş alacağın tamamının ödenmiş olması

Ödemenin banka aracılığıyla yapılması şarttır.

Hak edilen alacağın tamamına ilişkin olmayan ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını içeren ödeme

belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmü taşırlar. Ancak bu halde dahi ödemenin banka

aracılığıyla yapılması gerekmektedir.