ADALET ARAYIŞINIZDA YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Sözleşmelerde Cezai Şart-Yapı Kooperatifleri-Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

T.C. YARGITAY

 

15.Hukuk Dairesi

Esas:  2007/2159

Karar: 2008/1743

Karar Tarihi: 18.03.2008

ÖZET: Sözleşmede inşaatın süresinde bitirilmemesi halinde mal sahibine aylık ceza ödeneceği kararlaştırılmıştır. Bu hüküm ifaya ekli ceza olup, talep edilebilmesi için sözleşmenin feshedilmemiş olması ya da fesih halinde dahi talep edilebileceğinin sözleşmede kararlaştırılmış olması gerekir. Taraflar arasındaki sözleşmenin feshine karar verilmiş olup, sözleşmede fesih halinde dahi cezanın istenebileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Mahkemece talep edilen cezanın reddine karar verilmesi gerekir.

(818 S. K. m. 158, 355)

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

 

Karar: Dava BK.nun 355 ve devamı maddelerinde düzenlenen eser sözleşmesinin bir türü olan kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar davalı vekilince temyiz edilmiştir….

 

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

 

2- Davacı arsa sahibi, davalı ile yapmış oldukları 30.04.2004 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince davalının 289 ada 3 parsel sayılı taşınmaza inşaat yapmayı üstlendiği, işin sözleşme gereğince Haziran 2006’da bitirilip teslim edilmesi gerekirken, teslim tarihinden itibaren 8 ay geçmesine rağmen inşaatın %59 oranında gerçekleştirildiğini iddia ederek, sözleşmenin geriye etkili olarak feshi ile sözleşmede kararlaştırılan cezai şart olarak 2.000,00 YTL ve kira tazminatı olarak da 12.000,00 YTL.nin tahsilini talep etmiştir…

 

Mahkemece yapılan keşif sonucunda alınan bilirkişi raporunda A bloğun %68, B bloğun da %60 oranında tamamlandığının açıklanmış olmasına ve sözleşmede kararlaştırılan sürenin dolmuş bulunmasına göre, sözleşmenin geriye etkili olarak feshedilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur.

 

Ancak, sözleşmenin birinci maddesinde inşaatın süresinde bitirilmemesi halinde mal sahibine aylık 250.000.000 TL. (250,00 YTL) ceza ödeneceği kararlaştırılmıştır. Bu hüküm BK.nun 158/II. maddesinde düzenlenen ifaya ekli ceza olup, talep edilebilmesi için sözleşmenin feshedilmemiş olması ya da fesih halinde dahi talep edilebileceğinin sözleşmede kararlaştırılmış olması gerekir. Taraflar arasındaki sözleşmenin feshine karar verilmiş olup, sözleşmede fesih halinde dahi cezanın istenebileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. O halde mahkemece talep edilen cezanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmiş olması doğru olmamıştır.

 

Bundan ayrı davada kira kaybı talep edilmiş, mahkemece bu talebin de kabulüne karar verilmiştir. Kira kaybı müspet zarar kapsamında olup, fesih halinde bu tür zarar talep edilemez. Mahkemece bu talebin de reddi gerekirken aksi yönde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı bulunmuş kararın bozulması gerekmiştir.

 

Sonuç: Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kararın temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 18.03.2008 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

 

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı