ADALET ARAYIŞINIZDA YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Yapı denetim hizmet bedelinden kim sorumludur?

Yargıtay’ın, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde yapı denetim hizmet bedelini yükleniciye(müteahhide) yükleyen hükümlerin geçersizliğine dair istikrarlı kararlarına bir örneği aşağıda paylaşıyorum.

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ 2016/25151 E , 2019/11671 K , 28.11.2019 T.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : Davacı, 18.02.102 tarihinde davalı arsa sahiplerinin vekili ile A ve B blok için ayrı ayrı olmak suretiyle imzalamış olduğu Yapı Denetim sözleşmelerine istinaden imza tarihinde mülkiyeti davalılara ait olan … ili … ilçesi … Mahallesinde kain; 153 ada 154 parsel sayılı taşınmazda yapılacak inşaatlarla ilgili olarak inşaatların yapı denetim hizmetini üstlendiğini, davalılar ve bir kısım davalılar vekili …’nün imzası karşılığında … Belediyesinden yapı ruhsatı olan davalılara ait inşaatların ruhsata ve projesine uygun olarak yapımının tamamlandığını, taraflarından üstlenilen yapı denetim hizmetinin gereği gibi ifa edildiğini, hakediş raporunu belediyeye sunduğunu, ancak yapı denetim hizmet ücretinin ödenmediğini, alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takibine davalılar tarafından haksız itiraz edildiğini ileri sürerek vaki itirazın iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-)Dava, yapı denetim hizmet bedelinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali davasıdır. Mahkemece, “…Uygulama ve yerleşik yargıtay içtihatları, dava dışı yüklenici ile davalı arsa sahipleri arasındaki sözleşme hükümleri birlikte değerlendirildiğinde davacı şirketin davalıların sahibi oldukları arsalar üzerine inşa edilen yapıların yapı denetim hizmet bedelini yükleniciden talep etmesi gerekirken arsa sahiplerinden istemesi sözleşme hükümlerine ve genel uygulamaya aykırı olduğu” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 4708 Sayılı Yapı Denetim Yasa’sının 2. maddesindeki, “…Yapı denetim hizmeti, yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi veya vekili arasında akdedilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür. Yapı sahibi, yapım işi için anlaşma yaptığı yapı müteahhidini vekil tayin edemez.” ve aynı Yasa’nın 5. maddesindeki, “Yapı denetim hizmet sözleşmeleri, yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında akdedilir…Yapı denetim hizmet bedeli, yapı denetim kuruluşlarının hizmet bedellerinin ödenmesinde kullanılmak üzere yapı sahibince il muhasebe birimlerinde açılacak emanet nitelikli hesaba yatırılır.” şeklinde düzenlenen hükümler uyarınca yapı denetim hizmetini veren şirkete karşı yapı denetim hizmet bedelinin ödenmesinden arsa sahibi sorumludur. Davalılar ile dava dışı yüklenici arasında yapılan Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde, yapı denetim hizmet bedelinden dava dışı yüklenicinin sorumlu olduğunun kararlaştırılması bu sorumluluğu değiştirmez. O halde, mahkemece, arsa hisselerini devretmeyen, davalılar …, … ve … dışındaki davalıların yapı denetim hizmet bedelinden sorumlu olduklarının kabulüyle sorumlu oldukları bedel belirlenerek hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde, yanılgılı gerekçe ile bu davalılar yönünden de red kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 28/11/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.